Bestuurderskaart

In het kader van de coronacrisis past ook de dienst Digitach van het ITLB haar dienstverlening aan. Tot minstens 31-10-2022 zijn onderstaande maatregelen van toepassing om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De kantoren van ITLB en Digitach zijn tot 31-10-2022 niet meer toegankelijk ter bescherming van uw gezondheid en deze van onze medewerkers.

Neem zoveel mogelijk contact op via mail op digitach@itlb.be.

Een normale dienstverlening tijdens de kantooruren wordt evenwel gegarandeerd. Voorlopig is er nog geen vertraging in de behandeling van de aanvragen voor kaarten, betalingen van facturen en levering van kaarten via Bpost in een prior verzending, maar de situatie wordt van dag tot dag opgevolgd en we houden u op de hoogte, indien verdere maatregelen zich zouden opdringen.

Inleiding

Online aanvraag

Eerste aanvraag, vernieuwing of vervanging?
Bestel uw kaart via:


Aanvraag via de post

Indien u wenst, kan u steeds uw kaart aanvragen via het af te drukken formulier en het ons opsturen via de post.

1. Het model van de kaart

Bestuurderskaart - voorzijde
Bestuurderskaart - voorzijde
Bestuurderskaart - achterkant
Bestuurderskaart - achterkant

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik

De bestuurderskaart heeft een maximale geldigheidsduur van 5 jaar.

Opgelet: De verhoging van de retributie voor de bestuurderskaart naar 65 EUR (BTW inclusief) is van toepassing vanaf 10-3-2011 op basis van het K.B. van 3 februari 2011

De bestuurderskaart wordt via de Post 5 werkdagen na betaling in een prior zending in een omslag in Amerikaans formaat met het logo van DIGITACH opgestuurd naar de woonplaats van de bestuurder, zoals dit adres in het Rijksregister vermeld is.

Voor de bestuurderskaart is het nu ook mogelijk om een aangetekende zending of een spoedzending aan te vragen, mits een meerkost van respectievelijk 9.92 EUR en 24.79 EUR exclusief BTW. Gelieve dit aan te duiden op het nieuwe aanvraagformulier. Bij een spoedzending wordt de kaart geproduceerd +1 werkdag na registratie van de betaling en door DHL geleverd +2 werkdagen op het adres van de chauffeur.

De bestuurderskaart is persoonlijk, en vervangt in geen enkel geval het rijbewijs.Zij moet op verzoek van de bevoegde controle-instantie worden voorgelegd.Elke bestuurder verbindt er zich toe om onmiddellijk een aangifte te doen ingeval van verlies of diefstal van de kaart en ervoor te zorgen dat de kaart in normale omstandigheden wordt bewaard en gebruikt.

De bestuurderskaart beschikt over een chip met microprocessor waarvan de goede werking afhankelijk is van enkele voorzorgen die de houder van de kaart zou moeten respecteren. Men mag de kaart niet plooien of wrikken uit het toestel, blootstellen aan te hoge of te lage temperaturen of elektromagnetische stralingen, aan een te hoog vochtigheidsniveau of enig andere behandeling die ongepast is voor de goede werking van de kaart.

De kaart moet bij verlies, diefstal, of slechte werking van de kaart vervangen worden. Deze vervanging wordt uitgevoerd tegen betaling van dezelfde retributie als deze voorzien voor een eerste afgifte. 

Indien de slechte werking van de kaart te wijten zou zijn aan een technisch gebrek dat inherent is aan de chip van de kaart tengevolge een personalisatie- of productiefout, zal de retributie terugbetaald worden.

De kaart die ter vervanging wordt uitgereikt heeft dezelfde vervaldag als deze van de vervangen kaart, als de vervanging meer dan 2 maanden voor vervaldag wordt aangevraagd. In het andere geval is de maximale geldigheidsduur van de kaart 5 jaar. 

De kaart die niet meer door de chauffeur gebruikt wordt, wordt aan de dienst DIGITACH (p/a vzw ITLB) terugbezorgd binnen de zes weken volgend op het einde van het gebruik. Deze kaart wordt gedesactiveerd en vernietigd.

Elke nieuwe aanvraag, ook ingeval van vervanging of vernieuwing, vereist het opsturen van een nieuw aanvraagdossier, dat aan dezelfde procedure zal onderworpen zijn, zoals deze gevolgd voor de afgifte van een eerste kaart.

3. Voorwaarden van toewijzing

Wie kan een kaart krijgen?

 1. Een normale verblijfplaats hebben in België: deze voorwaarde betekent dat de aanvrager ofwel officieel een woonplaats in België moet hebben, ofwel in België gewoonlijk moet verblijven, zijnde per kalenderjaar ten minste 185 dagen; Voor meer informatie omtrent dit onderwerp, de zie de interpretatie gegeven door de FOD Mobiliteit en vervoer inzake de voorwaarde van verblijfplaats.pdf 94,0 KB.
 2. En een voertuig bestemd voor het vervoer van goederen of personen besturen, of bekwaam zijn te besturen, dat onder het toepassingsgebied van de Verordening (EEG) nr. 561/2006 valt; Inzake het gebruik van de tachograaf tijdens de rijlessen en het examen voor het bekomen van het rijbewijs heeft de FOD Mobiliteit en Vervoer specifieke regelspdf 43,4 KB.
 3. Geen houder zijn van een geldige bestuurderskaart, uitgereikt in België of in een ander land.

4. Aanvraag van een kaart

4.1 Eerste aanvraag

U kunt uw kaart bestellen

via uw persoonlijke ruimte voor een snellere verwerking, als u meerdere kaarten beheert of de status van uw bestelling wilt volgen.
per post.

Volg in dit geval de onderstaande procedure:

Het aanvraagformulier moet ingevuld worden door het aankruisen van de overeenstemmende vakjes.

Blanco aanvraagformulieren zijn op deze website beschikbaar om deze af te printen en in te vullen.

Er zijn inderdaad nieuwe formulieren voor het aanvragen van een bestuurderskaart. Op deze nieuwe formulieren is het niet meer nodig de identiteitsfoto en handtekening van de chauffeur te plaatsen. Sinds 15-6-2019 is namelijk niet meer verplicht krachtens de Europese reglementering om de afbeelding van de grafische handtekening van de chauffeur op de voorkant van de bestuurderskaart te plaatsen.

De identiteitsfoto van de chauffeur is wel nog voorzien op de bestuurderskaart, maar deze wordt verkregen via het Rijksregister zodat uniformiteit met de identiteitsfoto’s van de identiteitskaart en het rijbewijs van de chauffeur zo veel als mogelijk wordt geoptimaliseerd.

Het volledig dossier moet opgestuurd worden naar de

Dienst DIGITACH p/a vzw ITLB
Archimedesstraat, 5
1000 Brussel

Van zodra dat het dossier door de Dienst DIGITACH ontvangen is en alle aanvraaggegevens als regelmatig en correct worden beschouwd, wordt een factuur opgestuurd:

Een validatie wordt ondertussen verricht via het Tachonet-systeem om te verifiëren of de bestuurder geen kaart bezit die afgeleverd werd door een andere Lid-Staat van de Europese Unie.

De factuur wordt opgestuurd:

 • Hetzij aan de aanvrager van de kaart naar zijn woonplaats, zoals vermeld in het Rijksregister;
 • Hetzij aan een andere schuldenaar, waarvan de gegevens op het aanvraagformulier zijn vermeld.

Van zodra de betaling geregistreerd is, wordt de aanvraag verwerkt met het oog op de afgifte van de kaart.

Elke valse aangifte zal onderworpen zijn aan de sancties voorzien door de vigerende reglementering.

Het recht van toegang tot de informatie voorzien door de wet inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten overstaan van de behandeling van gegevens met een persoonlijk karakter, is gewaarborgd.

4.2 Vernieuwing

Aangezien een bestuurderskaart voor de digitale tachograaf slechts een maximale geldigheidsduur van vijf jaar heeft, moet tijdig de aanvraag tot vernieuwing van deze kaart opgestart worden. Voor het vernieuwen van deze bestuurderskaart moet dezelfde procedure gevolgd worden als bij de eerste aanvraag van een bestuurderskaart.

Deze aanvraagformulieren voor vernieuwing kunnen ten vroegste twee maand voor vervaldag van de huidige kaart ingediend worden. Zorg er wel voor om deze aanvragen uiterlijk 15 werkdagen voor de vervaldatum van de huidige kaart in te dienen, zoniet loopt de bestuurder het risico om tijdens een bepaalde periode niet over een geldige kaart te beschikken.

Het wordt derhalve ten stelligste aangeraden om het toesturen van het aanvraagdossier NIET uit te stellen, zodat problemen bij de validatie van de aanvraaggegevens (o.a. een geldig rijbewijsnummer, een geldige woonplaats, enz…) nog tijdig opgevangen kunnen worden. Vergeet niet om steeds een leesbare kopie van een geldig rijbewijs toe te voegen!


U kunt de verlenging van uw kaart aanvragen

via uw persoonlijke ruimte voor een snellere verwerking, als u meerdere kaarten beheert of de status van uw bestelling wilt volgen.
per post.

Volg in dit geval de onderstaande procedure:

Richtlijnen en aanbevelingenpdf 16,5 KB een samenvatting van de procedure voor het vernieuwen van bestuurderskaarten.

Het aanvraagformulier moet vervolledigd worden door het overeenstemmende hokje "vernieuwing" aan te kruisen en door het nummer van de te vernieuwen kaart in het voorziene vakje in te vullen. De andere rubrieken moeten eveneens worden ingevuld. Eenmaal het aanvraagformulier vervolledigd en ondertekend is, moet het worden opgestuurd met een pasfoto (een pasfoto in een formaat 35 x 45 mm, geen fotokopie en minder dan 6 maanden oud.) De acceptatiecriteria voor de pasfoto zijn dezelfde als deze voor de Belgische identiteitskaart.

De blanco aanvraagformulieren zijn op deze website beschikbaar om deze af te printen en in te vullen.

Er zijn inderdaad nieuwe formulieren voor het aanvragen van een bestuurderskaart. Op deze nieuwe formulieren is het niet meer nodig de identiteitsfoto en handtekening van de chauffeur te plaatsen. Sinds 15-6-2019 is namelijk niet meer verplicht krachtens de Europese reglementering om de afbeelding van de grafische handtekening van de chauffeur op de voorkant van de bestuurderskaart te plaatsen.

De identiteitsfoto van de chauffeur is wel nog voorzien op de bestuurderskaart, maar deze wordt verkregen via het Rijksregister zodat uniformiteit met de identiteitsfoto’s van de identiteitskaart en het rijbewijs van de chauffeur zo veel als mogelijk wordt geoptimaliseerd

Het volledig dossier moet opgestuurd worden naar de

Dienst DIGITACH p/a vzw ITLB
Archimedesstraat, 5
1000 Brussel

De nog niet vervallen bestuurderskaart moet uiteraard niet bij het aanvraagdossier worden bijgevoegd. De vervallen bestuurderskaart moet zelfs verplicht behouden blijven bij de chauffeur om deze eventueel bij een wegcontrole te kunnen voorleggen op verzoek van de bevoegde controle-instanties ter controle van zijn/haar voorbije prestaties.

Gelieve de vervallen bestuurderskaart zes weken na vervaldag naar de Dienst Digitach terug te sturen en ervoor te zorgen dat de geregistreerde data op de bestuurderskaart werden gedownload.

Van zodra het dossier door de Dienst DIGITACH ontvangen is en alle aanvraaggegevens als regelmatig en correct worden beschouwd, wordt een factuur opgestuurd.

Het wordt ten stelligste aangeraden om de betaling van deze factuur niet uit te stellen en ten laatste 15 werkdagen voor vervaldag van de huidige kaart de betaling uit te voeren.

Als de betaling tijdig met respect van bovenvermelde termijn werd uitgevoerd, zal ook de nieuwe bestuurderskaart tijdig via de Post in een prior zending worden opgestuurd en minstens twee weken voor vervaldag van de huidige bestuurderskaart afgeleverd worden op de woonplaats van de bestuurder, zoals dit adres in het Rijksregister vermeld is.


Indien u wenst dat sommige nieuwe bestuurderskaarten nog vroeger dan deze termijn worden afgeleverd, moet de leveringstermijn uitdrukkelijk op het aanvraagdossier of in een begeleidend schrijven worden vermeld.

In dat geval zal de geldigheidsduur van 5 jaar van de nieuwe bestuurderskaart volgens de vigerende reglementaire procedure met evenveel dagen worden ingekort als dat de nieuwe kaart vervroegd werd geproduceerd.

Elke valse aangifte zal onderworpen zijn aan de sancties voorzien door de vigerende reglementering.

Het recht van toegang tot de informatie voorzien door de wet inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten overstaan van de behandeling van gegevens met een persoonlijk karakter, is gewaarborgd.


Vernieuwing van een bestuurderskaart uitgegeven door een andere staat dan België.

Wanneer een chauffeur houder is van een bestuurderskaart uitgegeven door een andere staat dan België en sinds deze uitreiking ervan zijn woonplaats in België heeft gevestigd en opteert om deze bestuurderskaart te behouden tot het einde van de geldigheid ervan, is dit geen probleem.

Evenwel moet voor de vernieuwing van een dergelijke bestuurderskaart die bijna vervallen is, dezelfde procedure gevolgd worden als bij de eerste aanvraag van een bestuurderskaart van een Belgische bestuurderskaart.

Gelieve evenwel rekening te houden dat bij de aanvraag daartoe, ofwel deze buitenlandse kaart, ofwel minstens een papieren kopie van deze bestuurderskaart bij de aanvraag wordt bijgevoegd. Zoniet zal de aanvraagprocedure worden geblokkeerd en daardoor onnodig tijdsverlies oplopen.

Een papieren kopie van een dergelijke bestuurderskaart die uitgegeven is door een andere Staat dan België, wordt enkel aanvaard wanneer de geldigheid van deze bestuurderskaart MINDER bedraagt dan twee maanden. In het andere geval moet de bestuurderskaart zelf worden bijgevoegd.

4.3 Vervanging

Het formulier moet ondertekend en met de volgende stukken opgestuurd worden:


U kunt de vervanging van uw kaart aanvragen

via uw persoonlijke ruimte voor een snellere verwerking, als u meerdere kaarten beheert of de status van uw bestelling wilt volgen.
per post.

Volg in dit geval de onderstaande procedure:

Het formulier moet vervolledigd worden door het overeenstemmende hokje "vervanging" en de reden van vervanging aan te kruisen en door het nummer van de te vervangen kaart in het voorziene vakje in te vullen. De andere rubrieken moeten eveneens worden ingevuld.  

De blanco aanvraagformulieren zijn op deze website beschikbaar om deze af te printen en in te vullen.

Er zijn inderdaad nieuwe formulieren voor het aanvragen van een bestuurderskaart. Op deze nieuwe formulieren is het niet meer nodig de identiteitsfoto en handtekening van de chauffeur te plaatsen. Sinds 15-6-2019 is namelijk niet meer verplicht krachtens de Europese reglementering om de afbeelding van de grafische handtekening van de chauffeur op de voorkant van de bestuurderskaart te plaatsen.

De identiteitsfoto van de chauffeur is wel nog voorzien op de bestuurderskaart, maar deze wordt verkregen via het Rijksregister zodat uniformiteit met de identiteitsfoto’s van de identiteitskaart en het rijbewijs van de chauffeur zo veel als mogelijk wordt geoptimaliseerd.

Het volledig dossier moet opgestuurd worden naar de

Dienst DIGITACH p/a vzw ITLB
Archimedesstraat, 5
1000 Brussel

Van zodra dat het dossier door de Dienst DIGITACH ontvangen is en alle gegevens als regelmatig en correct worden beschouwd, wordt een factuur opgestuurd:

 • hetzij aan de aanvrager van de kaart naar zijn woonplaats, zoals vermeld in het Rijksregister;
 • hetzij aan een andere schuldenaar, waarvan de gegevens op het aanvraagformulier zijn vermeld.

Van zodra de betaling geregistreerd is, wordt de aanvraag verwerkt met het oog op de afgifte van de kaart.


Wanneer na analyse blijkt dat de slechte werking van de kaart veroorzaakt werd door een verkeerd of bedrieglijk gebruik, zal de betaalde retributie voor de gevraagde kaart niet terugbetaald worden.

Als integendeel na analyse vastgesteld wordt dat de slechte werking van de kaart te wijten is aan een technisch gebrek dat inherent is aan de chip van de kaart tengevolge een personalisatie- of productiefout, zal de betaalde retributie voor de gevraagde kaart terugbetaald worden.

Elke valse aangifte zal onderworpen zijn aan de sancties voorzien door de vigerende reglementering.

Het recht van toegang tot de informatie voorzien door de wet inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten overstaan van de behandeling van gegevens met een persoonlijk karakter, is gewaarborgd.

4.4 Omwisseling

De houder van een door een lidstaat afgegeven geldige bestuurderskaart kan verzoeken zijn kaart om te wisselen tegen een gelijkwaardige bestuurderskaart, onder de vereiste voorwaarden, wanneer hij zijn gewone verblijfplaats heeft gevestigd in een andere lidstaat, dan deze die zijn bestaande kaart heeft afgegeven.

In dat geval moet hij zijn nieuwe kaart aanvragen in de lidstaat van zijn nieuwe gewone verblijfplaats. Deze lidstaat moet zo nodig nagaan of de ter omwisseling aangeboden kaart inderdaad nog geldig is en de oude kaart met opgave van de redenen terugzenden aan de autoriteiten van de lidstaat die de bestaande kaart hadden afgegeven.

Bovendien is in geval van vestiging van zijn gewone verblijfplaats in België de aanvraag tot omwisseling van de bestuurderskaart te adresseren aan de Dienst Digitach, p/a vzw ITLB die bevoegd is om de oude kaart terug te sturen naar de autoriteiten van de lidstaat die de kaart heeft uitgereikt.

Het formulier moet vervolledigd worden door het overeenstemmende hokje "uitwisseling” aan te kruisen en door het nummer van de te vervangen kaart in het voorziene vakje in te vullen. De andere rubrieken moeten eveneens worden ingevuld.

Het formulier moet opgestuurd worden samen met de om te wisselen kaart.

De blanco aanvraagformulieren zijn op deze website beschikbaar om deze af te printen en in te vullen.

Er zijn inderdaad nieuwe formulieren voor het aanvragen van een bestuurderskaart. Op deze nieuwe formulieren is het niet meer nodig de identiteitsfoto en handtekening van de chauffeur te plaatsen. Sinds 15-6-2019 is namelijk niet meer verplicht krachtens de Europese reglementering om de afbeelding van de grafische handtekening van de chauffeur op de voorkant van de bestuurderskaart te plaatsen.

De identiteitsfoto van de chauffeur is wel nog voorzien op de bestuurderskaart, maar deze wordt verkregen via het Rijksregister zodat uniformiteit met de identiteitsfoto’s van de identiteitskaart en het rijbewijs van de chauffeur zo veel als mogelijk wordt geoptimaliseerd.

Het volledig dossier moet opgestuurd worden naar de:

Dienst DIGITACH p/a vzw ITLB
Archimedesstraat, 5
1000 Brussel

Van zodra dat het dossier door de Dienst DIGITACH ontvangen is en alle aanvraaggegevens als regelmatig en correct worden beschouwd, wordt een factuur opgestuurd:

 • hetzij aan de aanvrager van de kaart naar zijn woonplaats, zoals vermeld in het Rijksregister;
 • hetzij aan een andere schuldenaar, waarvan de gegevens op het aanvraagformulier zijn vermeld.

Van zodra de betaling geregistreerd is, wordt de aanvraag verwerkt met het oog op de afgifte van de kaart. Een validatie wordt ondertussen verricht via het Tachonet-systeem om te verifiëren of de bestuurder geen kaart bezit die afgeleverd werd door een andere Staat.

Elke valse aangifte zal onderworpen zijn aan de sancties voorzien door de vigerende reglementering.
Het recht van toegang tot de informatie voorzien door de wet inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten overstaan van de behandeling van gegevens met een persoonlijk karakter, is gewaarborgd.

5. Aanvraagformulier

Uw kunt downloaden


Teneinde de behandeling van de aanvraag te vergemakkelijken en versnellen, wordt aangeraden de volgende richtlijnen na te leven:

 1. Vervolledig het formulier bij voorkeur in zwart, met hoofdletters en met accenten; dit aanvraagformulier is nieuw. Een pasfoto en een handtekening van de chauffeur is niet meer nodig. De foto van de chauffeur wordt hergebruikt van de identiteitskaart.
 2. Het aanvraagformulier moet in A4-printformaat, enkelzijdig en duidelijk leesbaar afgedrukt worden. Gelieve de pagina’s van het aanvraagformulier niet aan elkaar te nieten en bij voorkeur in A4-omslagen op te sturen;
 3. De te personaliseren gegevens (naam, voornaam,….) bevatten maximaal 35 tekens, spaties inbegrepen. De naam en de voorna(a)m(en) moeten exact worden weergegeven, zoals deze vermeld staan op het rijbewijs. Het adres van de officiële verblijfplaats moet worden weergegeven, zoals in de chip van de elektronische identiteitskaart vermeld is;
 4. Het is voorlopig verplicht telkens een leesbare papieren kopie van het rijbewijs bij de aanvraag bij te voegen en zich te ervan te vergewissen dat de geldigheidsperiode van de vereiste categorie van het rijbewijs nog niet verlopen is;
 5. Rijbewijzen, die door Lid-Staten van de Europese Unie zijn uitgegeven, moeten voorafgaandelijk door de gemeente van inschrijving van woonplaats van de houder in het Centraal Bestand van de Rijbewijzen MINSTENS geregistreerd zijn;
 6. Rijbewijzen uitgegeven door landen die geen Lid-Staat van de Europese Unie zijn moeten voorafgaandelijk volgens de voorziene voorwaarden door de gemeente van inschrijving van woonplaats van de houder voor een Belgisch rijbewijs worden omgewisseld en in het Centraal Bestand van de Rijbewijzen geregistreerd zijn;
 7. De rubrieken 3.2 tot 3.7 zijn bestemd voor een bijkomende verificatie ingeval van onjuiste vermelding van het identificatienummer van het Rijksregister;
 8. Vul de rubrieken 7.1 of 7.2. betreffende de facturatie in naargelang het geval.
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te personaliseren en statistieken vast te leggen.
Ik begrijp het Meer informatie