Privacy Verklaring

In het kader van de coronacrisis past ook de dienst Digitach van het ITLB haar dienstverlening aan. Tot minstens 31-10-2022 zijn onderstaande maatregelen van toepassing om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De kantoren van ITLB en Digitach zijn tot 31-10-2022 niet meer toegankelijk ter bescherming van uw gezondheid en deze van onze medewerkers.

Neem zoveel mogelijk contact op via mail op digitach@itlb.be.

Een normale dienstverlening tijdens de kantooruren wordt evenwel gegarandeerd. Voorlopig is er nog geen vertraging in de behandeling van de aanvragen voor kaarten, betalingen van facturen en levering van kaarten via Bpost in een prior verzending, maar de situatie wordt van dag tot dag opgevolgd en we houden u op de hoogte, indien verdere maatregelen zich zouden opdringen.

ITLB Algemene informatie

 1. Hier vindt u de privacy verklaring van het ITLBpdf 89,5 KB
 2. Hier vindt u OVEREENKOMST TOT VERWERKING VAN GEGEVENSpdf 4,4 MB tussen Het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en ITLB VZW.
 3. Machtigingen van de Sectorale Comités

  Na machtiging van het bevoegde Sectoraal Comité verifieert en deelt het ITLB op elektronische wijze persoonlijke gegevens mee die in het kader van zijn wettelijke opdrachten worden verzameld.

  De machtiging die het bevoegde Sectorale Comité verleende aan het ITLB , vindt u onderstaand:

  Overzicht van de machtigingen
  6/2005 – Referentie 25/2005 : Rijksregister.
  De Commissie machtigt de Federale overheidsdienst Mobiliteit en vervoer en haar onderaannemer het ITLB om toegang te hebben tot de volgende informatiegegevens, nl. naam, voornaam, adres, geboortedatum, geboorteplaats en –land en om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken.

  8/2016 referentie fo -29/2016 : Kruispuntbank der rijbewijzen
  Het comité machtigt het ITLB om via de webservice van de FOD Mobiliteit, de gevraagde gegevens uit de Kruispuntbank der rijbewijzen ( het rijbewijsnummer, de begin en einddatum van de geldigheid van het rijbewijs, de landcode van uitgifte van het rijbewijs en de categorie van het rijbewijs) en het rijksregisternummer te gebruiken.

  05/2019 – referentie 012/2019 E-photo De federale overheidsdienst Binnenlandse zaken machtigt het ITLB om de foto opgenomen in het register van de identiteitskaarten bepaald in artikel 6bis van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de idenditeitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten te gebruiken.

Informatie over deze site

ITLB VZW (hierna het 'ITLB' , 'wij', 'we', 'ons', 'onze') is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die op deze website verzameld worden.

Alle persoonsgegevens (dat wil zeggen: gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd) die u aan het ITLB toevertrouwt zullen met de nodige zorg worden behandeld. Dit houdt uiteraard in dat alle verwerkingen van deze persoonsgegevens verlopen conform de wetgeving van toepassing op de bescherming van persoonsgegevens, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als "General Data Protection Regulation" of "GDPR").

Als u vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (ook gekend als "Data Protection Officer" of "DPO") van het ITLB door te mailen naar data.privacy@itlb.be.

De verwerking van uw persoonsgegevens door het ITLB

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door het ITLB in het kader van het digitaal aanvragen van de digitale tachograafkaarten verbonden aan de digitale tachograafapparatuur (Digitach) via de website van het ITLB.

Het ITLB verzamelt de persoonsgegevens die wij rechtstreeks van u mogen ontvangen.

Daarnaast zal er in de mate van het mogelijke gebruik worden gemaakt van zogenaamde authentieke bronnen. Dit zijn gegevensbronnen (databanken) die in opdracht van de Federale overheid worden bijgehouden, en waar officiële gegevens betreffende een persoon of onderneming worden ingezameld. De Federale overheid streeft ernaar om deze informatie na de éénmalige inzameling nooit meer opnieuw bij burger of onderneming op te vragen.

Het ITLB verwerkt uw persoonsgegevens alleen wanneer wij hiertoe een geldige rechtsgrond hebben, zoals:

 • De verwerking is noodzakelijk om een door u gewenste dienstverlening te kunnen verlenen.
 • De verwerking is noodzakelijk voor een vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag welke aan ons is opgedragen.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze gewone activiteiten.

Het ITLB geeft u bij het verwerken van uw persoonsgegevens de volgende garanties:

 • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde en voornoemde doelstellingen en voor de diensten waarvan u gebruik maakt.
 • We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de bovenvermelde doelstellingen.
 • Uw gegevens worden op een vertrouwelijke manier behandeld.
 • Uw gegevens worden niet gebruikt voor publicitaire doeleinden of worden niet doorgegeven aan derden voor publicitaire doeleinden.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Het ITLB onderneemt alle nodige stappen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd tegen onder meer ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen maken de diensten gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures. Zowel op fysiek, elektronisch als organisatorisch vlak werden de nodige maatregelen getroffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Uw rechten en verantwoordelijkheden

U heeft steeds het recht om ons te verzoeken tot inzage, beperking, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om bezwaar te uiten tegen de verwerking van de persoonsgegevens of ons te verzoeken deze gegevens over te dragen. De mogelijkheden tot uitoefening van deze rechten gelden in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (ook wel 'DPO') van het ITLB door te mailen naar data.privacy@itlb.be.

U heeft daarnaast ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit naar keuze. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Hoewel het ITLB alle mogelijke inspanningen levert om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen, is een effectieve bescherming natuurlijk enkel mogelijk indien u zelf ook de nodige maatregelen neemt om uw privacy te vrijwaren.

Doorgifte aan derden

We doen een beroep doen op derden die uw gegevens verwerken (bijvoorbeeld IT of cloud provider, producent digitale tachograafkaarten, enz.). We bezorgen uw gegevens aan die verwerkers, zodat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen. Wij selecteren deze derden met de grootste zorg.

Daarnaast wisselen wij ook persoonsgegevens uit met instellingen die belast zijn met het waarnemen van een openbare dienst of de behartiging van een taak van algemeen belang op basis van een opdracht van de overheid, wanneer samenwerking met deze instellingen onontbeerlijk is voor de correcte implementatie van de te leveren diensten.

Doorgifte buiten de Europese Economisch Ruimte

We geven uw gegevens in principe niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte of internationale organisaties. Indien we dit uitzonderlijk toch zouden doen, zullen we alle mogelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze laatste kunnen worden geraadpleegd door te mailen naar data.privacy@itlb.be.

Aanpassingen aan de privacyverklaring

Toekomstige aanpassingen van deze privacyverklaring kunnen niet worden uitgesloten, zodat we u vragen af en toe de privacyverklaring opnieuw te bekijken om op de hoogte te blijven van deze aanpassingen. Na elke aanpassing wordt ook de datum waarop dit document voor het laatst is bijgewerkt gewijzigd.

Indien de privacyverklaring wordt aangepast zal u hiervan in de mate van het mogelijke op de hoogte worden gebracht. Hierbij kan onder meer gebruik worden gemaakt van een mededeling op de website.

Elk gebruik dat er van de diensten wordt gemaakt is onderworpen aan de bepalingen van de op dat moment geldende versie van de privacyverklaring.Instituut wegTransport en Logistiek België VZW (ITLB VZW), een vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel (België), Archimedesstraat 5, opgenomen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0407.664.967.

Cookie policy

We maken gebruik van cookies op deze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal op uw computer worden opgeslagen en ons toe laten u een aangenamere surfervaring te bezorgen.

Op deze website gebruiken we volgende cookies:

 • Tijdelijke functionele cookies

  Om u een betere surfervaring te bezorgen.

  Verzamelde gegevens:

  1. om een tijdelijke sessie aan te maken - "digitachsession" - vervalt na de sessie
  2. om uw taalkeuze te onthouden -"digitachuserlanguage" & "digitachfblanguage" - vervallen na 1 jaar
  3. voor technische netwerk optimalisatie - "digitachGWAffinity" & "digitachPortalGWAffinity" - vervallen na de sessie
  4. om je browser te vertellen dat de webapplicatie toegang heeft tot geselecteerde bronnen van een andere oorsprong - "digitachGWAffinityCORS" & "digitachPortalGWAffinityCORS" – vervallen na de sessie
  5. voor authenticatie – "digitachPortalOIDC" – vervalt na de sessie
  6. om toegang te krijgen tot beveiligde online overheidstoepassingen (aanmelding met e-id) – "OIDCCorr.oidc.*" & "OIDCNonce.*" – vervallen na maximaal 1 uur
  7. om je te beschermen tegen cross-site request forgery (i.e. kwaadwillig gebruik van een website waar ongeoorloofde commando's worden verzonden van een gebruiker die de webapplicatie vertrouwt) – "digitachPortalXSRF" – vervalt na de sessie

 • Externe cookies (door google.com)

  Doelgerichte reclame

  Verzamelde gegevens:

  1. om informatie door te geven over de manier waarop je de website gebruikt en over eventuele reclame die je hebt gezien voordat je de website bezoekt – "1P_JAR" & "ANID" & "CONSENT" & "NID" – vervallen binnen een periode van 24 uur tot 360 dagen en te laatste op 01/01/2038

 • Externe cookies (door google.com)

  Google Maps functionaliteit

  Verzamelde gegevens:

  1. om de functionaliteiten van Google Maps te ondersteunen – "OGPC" – vervalt na 24 uur


Ik wil helemaal geen cookies?

Wenst u liever geen cookies, dan kunt u deze steeds verwijderen en uitschakelen. Wij verwijzen u graag door naar de officiële websites van de door u gebruikte browser om te ontdekken hoe u de cookie-instellingen van uw browser kan aanpassen en voorkomen dat uw gegevens worden verzameld door de cookies op onze website.

Indien u (bepaalde) cookies uitschakelt, is het mogelijk dat sommige delen van de website niet (optimaal) zullen werken en dat u niet alle functies op onze website kan gebruiken.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te personaliseren en statistieken vast te leggen.
Ik begrijp het Meer informatie