Belgische wetgeving

In het kader van de coronacrisis past ook de dienst Digitach van het ITLB haar dienstverlening aan. Tot minstens 31-08-2022 zijn onderstaande maatregelen van toepassing om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De kantoren van ITLB en Digitach zijn tot 31-08-2022 niet meer toegankelijk ter bescherming van uw gezondheid en deze van onze medewerkers.

Neem zoveel mogelijk contact op via mail op digitach@itlb.be.

Een normale dienstverlening tijdens de kantooruren wordt evenwel gegarandeerd. Voorlopig is er nog geen vertraging in de behandeling van de aanvragen voor kaarten, betalingen van facturen en levering van kaarten via Bpost in een prior verzending, maar de situatie wordt van dag tot dag opgevolgd en we houden u op de hoogte, indien verdere maatregelen zich zouden opdringen.

Informatie over de Belgische wetgeving

 • Wet van 18 februari 1969pdf 43,5 KB betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake het vervoer over de weg, de spoorweg of de waterweg.
 • Koninklijk besluit van 19 juli 2000pdf 48,2 KB , zoals gewijzigd door het K.B. van 14 juli 2005 en door het KB van 27 april 2007pdf 2,6 MB , betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg.
 • Opgeheven door KB 17-10-2016 Koninklijk besluit van 14 juli 2005pdf 2,2 MB houdende uitvoering van de Verordening (EEG) nr.3821/85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer (Belgisch Staatsblad van 26 juli 2005). Erratum gepubliceerd op 5-9-2005pdf 68,2 KB , gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 9 april 2007pdf 550,4 KB opgeheven door KB 17-10-2016.
 • Ministerieel besluit van 5 augustus 2005 tot aanduiding van de bevoegde instelling voor de uitgifte en de verdeling van de digitale tachograafkaarten:BS van 8 augustus 2005.pdf 499,2 KB
 • Opgeheven door KB 17-10-2016 Toepassing van de eerste alinea van artikel 22 van het koninklijk besluit van 14 juli 2005pdf 14,4 KB ter uitvoering van de Verordening (EG) nr. 3821/85 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 20 december 1985, betreffende het controleapparaat in het domein van het wegvervoer, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2135/98 van de Raad van 24 september 1998 en aangepast aan de vooruitgang van de techniek door Verordening (EG) nr. 1360/2002 van de Commissie van 13 juni 2002 (Belgisch Staatsblad van 5 augustus 2005). opgeheven door KB 17-10-2016.
 • Actieplan van 14 november 2006pdf 562,4 KB betreffende de samenwerking tussen de verschillende controlediensten met het oog op de coördinatie van de controles van het personen- en goederenvervoer over de weg.
 • Opgeheven door KB 17-10-2016 Koninklijk Besluit van 9 april 2007pdf 550,4 KB houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europese Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van Verordening ( EEG) nr 3821/85 en (EG) nr 2135/98 van de Raad en tot intrekking van Verrodening ( EEG) nr 3820/85 van de Raad; opgeheven door KB 17-10-2016.
 • Koninklijk Besluit van 27 april 2007pdf 2,6 MB tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg (inwerkingtreding 1 september 2007).
 • Koninklijk Besluit van 8 mei 2007pdf 1,8 MB houdende omzetting van richtlijn 2006/22/EGpdf 381,7 KB Van het europees parlement en de raad van 15 maart 2006 inzake minimumvoorwaarden voor de uitvoering van de Verordeningen (EEG) nr. 3820/85 en (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer en tot intrekking van Richtlijn 88/599/EEG van de Raad.
 • Opgeheven door KB 17-10-2016 Koninklijk besluit van 31 januari 2009pdf 70,0 KB tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 2005 houdende uitvoering van de Verordening (EEG) nr. 3821/85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer.
 • Opgeheven door KB 17-10-2016 Koninklijk besluit van 3 februari 2011pdf 186,8 KB tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 2005 houdende uitvoering van de Verordening (EEG) nr. 3821/85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer.
 • Koninklijk besluit van 8 oktober 2012pdf 893,7 KB tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 april 2007 houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr.2135/98 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad en houdende gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2002/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen.
 • Koninklijk Besluit van 19 april 2014pdf 3,5 MB tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg.
 • Koninklijk besluit van 17 oktober 2016pdf 15,8 MB inzake de tachograaf en de rij en rusttijden (Belgisch Staatsblad van 24 oktober 2016).
 • Koninklijk besluit van 7 april 2019pdf 6,0 MB tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 2016 inzake de tachograaf en de rij- en rusttijden (Belgisch Staatsblad van 24 april 2019).
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te personaliseren en statistieken vast te leggen.
Ik begrijp het Meer informatie