De werkplaatskaart

In het kader van de coronacrisis past ook de dienst Digitach van het ITLB haar dienstverlening aan. Tot minstens 31-10-2022 zijn onderstaande maatregelen van toepassing om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De kantoren van ITLB en Digitach zijn tot 31-10-2022 niet meer toegankelijk ter bescherming van uw gezondheid en deze van onze medewerkers.

Neem zoveel mogelijk contact op via mail op digitach@itlb.be.

Een normale dienstverlening tijdens de kantooruren wordt evenwel gegarandeerd. Voorlopig is er nog geen vertraging in de behandeling van de aanvragen voor kaarten, betalingen van facturen en levering van kaarten via Bpost in een prior verzending, maar de situatie wordt van dag tot dag opgevolgd en we houden u op de hoogte, indien verdere maatregelen zich zouden opdringen.

Inleiding

Online aanvraag

Eerste aanvraag, vernieuwing of vervanging?
Bestel uw kaart via:


Aanvraag via de post

Indien u wenst, kan u steeds uw kaart aanvragen via het af te drukken formulier en het ons opsturen via de post.

 • Gelieve rekening te houden met een termijn van 10 werkdagen tussen het versturen van uw aanvraag en het ontvangen van uw kaart op voorwaarde dat onmiddellijk bij ontvangst van de factuur de betaling wordt verricht!
 • Om geen tijdsverlies bij de validatie van de aanvraag van uw kaart op te lopen, wordt u gevraagd de aanbevelingen vermeld onder punt 5 strikt op te volgen en telkens een kopie van een geldig rijbewijs bij te voegen.
  Gefaxte aanvraagformulieren worden immers niet behandeld.

Belangrijke info 2de generatie

Vanaf 15-6-2019 moeten alle voertuigen die over een tachograaf dienen te beschikken en een eerste maal in dienst worden gesteld worden uitgerust met een slimme tachograaf (of tachograaf generatie 2 (GEN2-G2) of tachograaf 1C) in uitvoering van Verordening (EU) nr. 165/2014pdf 1,0 MB van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de eisen voor de constructie, het testen, de installatie, de exploitatie en de reparatie van tachografen en tachograafonderdelen.

Een slimme tachograaf kan enkel worden geijkt indien de installateur over een werkplaatskaart 2de generatie beschikt, het is mogelijk om met een werkplaatskaart 2de generatie de huidige digitale tachografen (GEN1 of 1B) te ijken. Werkplaatskaarten 2de generatie kunnen enkel worden toegekend aan een installateur die voldoet aan de drie basisvoorwaarden : tewerkgesteld in een erkende werkplaats – uitbreiding van de erkenning naar slimme tachografen en aanwezigheid van (test)apparatuur/materiaal - en een opleiding hebben gevolgd betreffende de slimme tachograaf (zie informatienotapdf 650,4 KB van de Fod Mobiliteit).

Wanneer een werkplaats voldoet aan de 3 basisvoorwaarden wordt vanaf 15/06/2019 een werkplaatskaart 2de generatie uitgereikt. Hier vindt u het aangepaste aanvraagformulier voor de 2de generatie.

Merk op dat de werkplaatskaarten van de 2de generatie worden aangemaakt op naam van de vestiging aan de hand van de beschikbare gegevens in het KBO onder de rubriek vestigingseenheidsgegevens - naam en adres van de vestigingseenheid zullen worden overgenomen op de werkplaatskaart. Deze werkplaatskaarten worden verstuurd naar de vestiging en niet meer naar de maatschappelijke zetel (indien verschillend).

Voor de werkplaatskaart van de 2de generatie is het nu ook mogelijk om zowel voor de werkplaatskaart als de pincode een spoedzending aan te vragen, mits een meerkost van 49.59 EUR exclusief BTW. Gelieve dit aan te duiden op het nieuwe aanvraagformulier.

Op die manier wordt de werkplaatskaart geproduceerd +1 werkdag na registratie van de betaling en geleverd +2 werkdagen op het adres van de vestiging van de werkplaats. De overeenstemmende pincode wordt geleverd 1 werkdag na de levering van de werkplaatskaart op het adres van de technicus.

1. Het model van de kaart

Werkplaatskaart - voorzijde
Werkplaatskaart - voorzijde
Werkplaatskaart - achterkant
Werkplaatskaart - achterkant

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik

De werkplaatskaart heeft een maximale geldigheidsduur van 1 jaar.

Opgelet: De verhoging van de retributie voor de werkplaatskaart naar 225 EUR (BTW inclusief) is van toepassing vanaf 10-3-2011 op basis van het K.B. van 3 februari 2011.

De kaart is vernieuwbaar op aanvraag van de werkplaats. 

De kaart kan vervangen worden bij verlies, diefstal, slechte werking of bij wijziging van de personalisatiegegevens, die op de kaart vermeld zijn.

Deze vervanging wordt uitgevoerd tegen betaling van dezelfde retributie als deze voorzien voor een eerste afgifte.
In geval de slechte werking van de kaart te wijten zou zijn aan een technisch gebrek dat inherent is aan de chip van de kaart tengevolge een personalisatie- of een productiefout, zal de retributie terugbetaald worden.

De kaart die ter vervanging wordt uitgereikt heeft dezelfde vervaldag als deze van de vervangen kaart, als de vervanging meer dan 2 maanden voor vervaldag wordt aangevraagd. In het andere geval is de maximale geldigheidsduur van de kaart 1 jaar.

De procedure in het kader van een eerste aanvraag van een werkplaatskaart voorziet dat de kaart 5 werkdagen na betaling aangetekend tegen ontvangstbewijs via de Post opgestuurd naar het adres van de maatschappelijke zetel van de werkplaats, zoals vermeld is in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

De werkplaatskaart wordt opgemaakt op naam van de houder, installateur of hersteller, die daartoe door de overheid werd erkend.

De werkplaatskaart is beveiligd met een PIN-code samengesteld uit zes numerieke tekens en is hoofdlettergevoelig. De inbreng van vijf opeenvolgende verkeerde PIN-codes veroorzaakt een definitieve blokkering van de kaart. Een vervanging van deze kaart onder dezelfde voorwaarden als deze bij een vervanging van de kaart wegens een slechte werking te wijten aan de houder, is daarom noodzakelijk.

De PIN-code wordt één werkdag na het versturen van de werkplaatskaart via de Post aangetekend opgestuurd naar de woonplaats van de technicus, zoals deze in het Rijksregister vermeld is.

De kaart waarvan de geldigheidsduur verstreken is of niet meer gebruikt wordt, wordt aan de dienst DIGITACH (p/a vzw ITLB) terugbezorgd binnen zes weken volgend op de vervaldatum of het einde van het gebruik. Deze kaart wordt gedesactiveerd en vernietigd.

Elke nieuwe aanvraag, ook ingeval van vervanging of vernieuwing, vereist het opsturen van een nieuw aanvraagdossier, dat aan dezelfde procedure zal onderworpen zijn, zoals deze gevolgd voor de afgifte van een eerste kaart.

3. Voorwaarden van toewijzing

De werkplaatskaart wordt toegewezen aan een werkplaats die een aanvraag om erkenning aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-Generaal Verkeersveiligheid, heeft gericht en waaraan de erkenning op basis van het K.B. van 17 oktober 2016 door de Minister die het Vervoer tot zijn bevoegdheid heeft, is toegekend.

4. Aanvraag van een kaart

4.1 Eerste aanvraag

U kunt uw kaart bestellen

via uw persoonlijke ruimte voor een snellere verwerking, als u meerdere kaarten beheert of de status van uw bestelling wilt volgen.

Van zodra dat het dossier door de Dienst DIGITACH ontvangen is en alle aanvraaggegevens als regelmatig en correct worden beschouwd, wordt een factuur opgestuurd.

per post.

Volg in dit geval de onderstaande procedure:

Het aanvraagformulier moet ingevuld worden door het aankruisen van de overeenstemmende vakjes.

Het aantal kaarten dat aangevraagd wordt, moet worden aangegeven in het daartoe voorziene vakje. Er is momenteel geen beperking meer in het aantal aan te vragen bedrijfskaarten.

Blanco aanvraagformulieren zijn op deze website beschikbaar om deze af te printen en in te vullen.

Het volledig dossier moet opgestuurd worden naar de

Dienst DIGITACH p/a vzw ITLB
Archimedesstraat, 5
1000 Brussel

Van zodra dat het dossier door de Dienst DIGITACH ontvangen is en alle aanvraaggegevens als regelmatig en correct worden beschouwd, wordt een factuur opgestuurd:

 • Hetzij naar het adres van de maatschappelijke zetel, zoals vermeld in de Kruispuntbank voor Ondernemingen als rubriek 6 betreffende het adres van facturatie niet is ingevuld;
 • Hetzij naar de adres van facturatie vermeld in rubriek 6 van het aanvraagformulier.

Van zodra de betaling geregistreerd is, wordt de aanvraag verwerkt met het oog op de afgifte van de kaart.

Elke valse aangifte zal onderworpen zijn aan de sancties voorzien door de vigerende reglementering.

Het recht van toegang tot de informatie voorzien door de wet inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten overstaan van de behandeling van gegevens met een persoonlijk karakter, is gewaarborgd.

4.2 Vernieuwing

Deze aanvraagformulieren voor vernieuwing kunnen ten vroegste twee maand voor vervaldag van de huidige kaart ingediend worden. Zorg er wel voor om deze aanvragen uiterlijk 15 WERKDAGEN voor de vervaldatum van de huidige kaart in te dienen, zoniet loopt de technicus het risico om tijdens een bepaalde periode niet over een geldige kaart te beschikken

Het wordt derhalve ten stelligste aangeraden om het toesturen van het aanvraagdossier NIET uit te stellen, zodat problemen bij de validatie van de aanvraaggegevens nog tijdig opgevangen kunnen worden.

U kunt de verlenging van uw kaart aanvragen

via uw persoonlijke ruimte voor een snellere verwerking, als u meerdere kaarten beheert of de status van uw bestelling wilt volgen.

Van zodra dat het dossier door de Dienst DIGITACH ontvangen is en alle aanvraaggegevens als regelmatig en correct worden beschouwd, wordt een factuur opgestuurd.

per post.

Volg in dit geval de onderstaande procedure:

Het formulier moet vervolledigd worden door het overeenstemmende hokje "vernieuwing" aan te kruisen en door het nummer van de te vernieuwen kaart in het voorziene vakje in te vullen. De andere rubrieken moeten eveneens ingevuld worden.

Het volledig dossier moet opgestuurd worden naar de

Dienst DIGITACH p/a vzw ITLB
Archimedesstraat, 5
1000 Brussel

Van zodra dat het dossier door de Dienst DIGITACH ontvangen is en alle aanvraaggegevens als regelmatig en correct worden beschouwd, wordt een factuur opgestuurd:

 • Hetzij naar het adres van de maatschappelijke zetel, zoals vermeld in de Kruispuntbank voor Ondernemingen als rubriek 6 betreffende het adres van facturatie niet is ingevuld;
 • Hetzij naar de adres van facturatie vermeld in rubriek 6 van het aanvraagformulier.

Van zodra de betaling geregistreerd is, wordt de aanvraag verwerkt met het oog op de afgifte van de kaart. De nieuwe kaart en de nieuwe PIN-code worden evenwel slechts enkele dagen voor vervaldag van de op dat moment geldige kaart opgestuurd. De nieuwe kaart wordt aangetekend opgestuurd naar het adres van de maatschappelijke zetel van de werkplaats, zoals vermeld is in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de PIN-code wordt aangetekend opgestuurd één werkdag na het versturen van de werkplaatskaart naar de woonplaats van de technicus, zoals deze in het Rijksregister vermeld is.

Elke valse aangifte zal onderworpen zijn aan de sancties voorzien door de vigerende reglementering.

Het recht van toegang tot de informatie voorzien door de wet inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten overstaan van de behandeling van gegevens met een persoonlijk karakter, is gewaarborgd.

4.3 Vervanging

U kunt de verlenging van uw kaart aanvragen

via uw persoonlijke ruimte voor een snellere verwerking, als u meerdere kaarten beheert of de status van uw bestelling wilt volgen.

Van zodra dat het dossier door de Dienst DIGITACH ontvangen is en alle aanvraaggegevens als regelmatig en correct worden beschouwd, wordt een factuur opgestuurd.

per post.

Volg in dit geval de onderstaande procedure:

Het formulier moet vervolledigd worden door het overeenstemmende hokje "vernieuwing" aan te kruisen en door het nummer van de te vernieuwen kaart in het voorziene vakje in te vullen. De andere rubrieken moeten eveneens ingevuld worden.

Het volledig dossier moet opgestuurd worden naar de

Dienst DIGITACH p/a vzw ITLB
Archimedesstraat, 5
1000 Brussel

Van zodra dat het dossier door de Dienst DIGITACH ontvangen is en alle aanvraaggegevens als regelmatig en correct worden beschouwd, wordt een factuur opgestuurd:

 • Hetzij naar het adres van de maatschappelijke zetel, zoals vermeld in de Kruispuntbank voor Ondernemingen als rubriek 6 betreffende het adres van facturatie niet is ingevuld;
 • Hetzij naar de adres van facturatie vermeld in rubriek 6 van het aanvraagformulier.

Samen met ofwel:

 • In geval van verlies of diefstal, een verklaring van onvrijwillige buitenbezitstelling uitgereikt door de politie
 • In geval van slechte werking van de kaart, de te vervangen kaart

Van zodra de betaling geregistreerd is, wordt de aanvraag verwerkt met het oog op de afgifte van de kaart.

In geval van vermeende slechte werking van de kaart wordt ten stelligste aangeraden dat de houder de kaart aangetekend terugstuurt, samen met het aanvraagformulier ter vervanging ervan, naar de dienst DIGITACH (p/a vzw ITLB) met het oog op verdere analyse.

Wanneer na analyse blijkt dat de slechte werking van de kaart veroorzaakt werd door een verkeerd of bedrieglijk gebruik, zal de betaalde retributie voor de gevraagde kaart NIET terugbetaald worden.

Als integendeel na analyse vastgesteld wordt dat de slechte werking van de kaart te wijten is aan een technisch gebrek dat inherent is aan de chip van de kaart tengevolge een personalisatie- of productiefout, zal de betaalde retributie voor de gevraagde kaart terugbetaald worden.

Elke valse aangifte zal onderworpen zijn aan de sancties voorzien door de vigerende reglementering.

Het recht van toegang tot de informatie voorzien door de wet inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten overstaan van de behandeling van gegevens met een persoonlijk karakter, is gewaarborgd.

5. Aanvraagformulier

Uw kunt downloaden


Teneinde de behandeling van de aanvraag te vergemakkelijken en versnellen, wordt aangeraden de volgende richtlijnen na te leven:

 1. Vervolledig het formulier bij voorkeur in zwart, met hoofdletters en met accenten;
 2. De te personaliseren gegevens (benaming, volledig adres, naam van de houder….) bevatten maximaal 35 tekens, spaties inbegrepen;
 3. Vul de gegevens in in de daartoe voorziene vakjes;
 4. Vermeld de nummers met opeenvolgende cijfers zonder de eventuele koppeltekens;
 5. Als rubriek 3.3 betreffende de afkorting van de benaming van de onderneming wordt ingevuld, zal deze afkorting op de kaart worden gepersonaliseerd;
 6. Vul de rubriek 6 in, als de factuur naar een ander adres dan het adres van de maatschappelijke zetel zoals dit vermeld is in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, moet worden opgestuurd.

6. Versnelde validatie van de betaling van de factuur

De afgiftetermijn van de kaart kan in bepaalde dringende omstandigheden bijkomend verkort worden tot 7 à 8 WERKdagen i.p.v. 10 WERKdagen op basis van de volgende werkwijze:

 • De aanvraagformulieren zelf mogen niet gefaxt worden!
 • Verricht de betaling van deze factuur onmiddellijk bij ontvangst van de factuur.
 • Een schriftelijke vermelding ter gelegenheid van de levering van het aanvraagformulier stipuleert de wens om de factuur per e-mail te verzenden voor de betaling van de kaart naar een e-mailadres dat door de aanvrager is opgegeven en zolang een geldig betalingsbewijs is afgegeven door een bankdienst teruggestuurd worden naar digitach@itlb.be.
 • Vermeld op dit bewijs van betaling duidelijk het factuurnummer voor dewelke u net een betaling heeft verricht.
LET WEL OP: Deze versnelde validatie geldt enkel voor formulieren waarvan de aanvraaggegevens INTEGRAAL gevalideerd werden.

Kaarten die op basis van dit betalingsbewijs zijn uitgereikt en waarvan achteraf geconstateerd wordt dat er toch geen effectieve betaling heeft plaatsgevonden, zullen aanleiding geven tot een systematische administratieve blokkering van de toekomstige aanvraagdossiers vanwege deze schuldenaar, en indien noodzakelijk, tot gerechtelijke invordering..

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te personaliseren en statistieken vast te leggen.
Ik begrijp het Meer informatie