Europese wetgeving

In het kader van de coronacrisis past ook de dienst Digitach van het ITLB haar dienstverlening aan. Tot minstens 31-10-2022 zijn onderstaande maatregelen van toepassing om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De kantoren van ITLB en Digitach zijn tot 31-10-2022 niet meer toegankelijk ter bescherming van uw gezondheid en deze van onze medewerkers.

Neem zoveel mogelijk contact op via mail op digitach@itlb.be.

Een normale dienstverlening tijdens de kantooruren wordt evenwel gegarandeerd. Voorlopig is er nog geen vertraging in de behandeling van de aanvragen voor kaarten, betalingen van facturen en levering van kaarten via Bpost in een prior verzending, maar de situatie wordt van dag tot dag opgevolgd en we houden u op de hoogte, indien verdere maatregelen zich zouden opdringen.

Informatie over de Europese wetgeving

 • Verordening (EEG) nr. 3821/85pdf 5,7 MB ( gecoördineerde versie tot juli 2013) van de Raad van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer, ingrijpend gewijzigd door Verordening ( EG) nr. 2135/98pdf 316,0 KB (ingetrokken door verordening (EU) Nr N165/2014pdf 1,0 MB van het europees parlement en van de raad van 4 februari 2014).
 • Richtlijn n°92/6/EEGpdf 172,9 KB van de Raad van 10 februari 1992 betreffende de installatie en het gebruik, in de Gemeenschap, van snelheidsbegrenzers in bepaalde categorieën motorvoertuigen.
 • Richtlijn 2002/15/EGpdf 59,3 KB van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen.
 • Verordening (EG) nr. 1360/2002pdf 5,4 MB van de Commissie van 13 juni 2002 betreffende de zevende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Verordening (EEG) nr. 3821/85 en zijn corrigendum.
 • Verordening (EG) nr. 432/2004pdf 146,1 KB van de Commissie van 5 maart 2004 betreffende de achtste aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Verordening (EEG) nr. 3821/85.
 • Verordening (EG) nr. 561/2006pdf 421,5 KB van het europees parlement en de raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad.
 • Verordening (EG) nr. 1791/2006pdf 734,7 KB van de raad van 20 november 2006 tot aanpassing van bepaalde verordeningen in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië (uittreksel).
 • Richtlijn 2006/22/EGpdf 381,7 KB van het europees parlement en de raad van 15 maart 2006 inzake minimumvoorwaarden voor de uitvoering van de Verordeningen (EEG) nr. 3820/85 en (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer en tot intrekking van Richtlijn 88/599/EEG van de Raad.
 • Beschikking van de Commissie van 12 april 2007pdf 94,6 KB tot vaststelling van een formulier in het kader van de sociale wetgeving met betrekking tot het wegvervoer ( Bijlage vervangen door de bijlage bij het Besluit van de Commissie van 14 december 2009).
 • Verordening (EG) Nr.68/2009pdf 63,2 KB van de commissie van 23 januari 2009 betreffende de negende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer.
 • Richtlijn 2009/4/EGpdf 36,8 KB van de commissie van 23 januari 2009 Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van manipulatie van tachograafgegevens, tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake minimumvoorwaarden voor de uitvoering van de Verordeningen (EEG) nr. 3820/85 en (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer en tot intrekking van Richtlijn 88/599/EEG van de Raad.
 • Aanbeveling van de commissie van 23 januari 2009pdf 90,7 KB inzake richtsnoeren voor de beste handhavingspraktijken op het gebied van controles van het controleapparaat tijdens wegcontroles en in gemachtigde werkplaatsen.
 • Richtlijn 2009/5/EGpdf 65,3 KB van de commissie van 30 januari 2009 tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake minimumvoorwaarden voor de uitvoering van de Verordeningen (EEG) nr. 3820/85 en (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer.
 • Verordening (EG) nr. 219/2009pdf 332,9 KB van het europees parlement en de raad van 11 maart 2009 tot aanpassing aan Besluit 199/468/EG van de Raad van een aantal besluiten waarop de procedure van artikel 251 van het Verdrag van toepassing is, wat de regelgevingsprocedure met toetsing betreft (uittreksel).
 • Verordening (EG) Nr.1266/2009pdf 961,0 KB van de commissie van 16 december 2009 betreffende de tiende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en bericht vanwege DG MOVE inzake interpretatie van bepaalde artikelen uit deze Verordening.
 • Verordening (EG) Nr. 1073/2009pdf 1,3 MB van het europees parlement en de raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006.
 • Besluit van de Commissie van 14 december 2009pdf 739,1 KB tot vaststelling van een formulier in het kader van de sociale wetgeving met betrekking tot het wegvervoer ( nieuwe bijlage in vervanging van de bijlage bij de Beschikking van de Commissie van 12 april 2007).
 • Aanbeveling van de commissie van 13 januari 2010pdf 714,2 KB betreffende de veilige uitwisseling van elektronische gegevens tussen lidstaten om de uniciteit van door hen afgegeven bestuurderskaarten te controleren.
 • Verordening (EG) Nr.581/2010pdf 700,2 KB van de commissie van 1 juli 2010 inzake de maximumtermijnen voor het downloaden van relevante gegevens van voertuigunits en bestuurderskaarten.
 • Uitvoeringsbesluit van de commissie van 07 juni 2011pdf 13,5 KB betreffende de berekening van de dagelijkse rijtijd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad.
 • Besluit van de commissie van 22.6.2011pdf 18,2 KB waarbij België wordt gemachtigd een uitzondering toe te staan op de toepassing van artikel 8 van Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer.
 • Verordening (EU) Nr. 165/2014pdf 1,0 MB van het europees parlement en van de raad van 4 februari 2014 betreffende tachografen in het wegvervoer, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer.
 • Verordening (EU) n° 1161/2014pdf 777,2 KB van de commissie van 30 oktober 2014 tot aanpassing aan de technische vooruitgang van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer.
 • Verordening (EU) 2016/68pdf 6,3 MB van de commissie van 21 januari 2016 betreffende gemeenschappelijke procedures en specificaties die nodig zijn voor de onderlinge verbinding van elektronische registers van bestuurderskaarten.
 • Uitvoeringsverordening (EU) 2016/799 van de Commissie van 18 maart 2016 tot uitvoering van verordening (EU) nr 165/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de eisen voor de constructie, de exploitatie en de reparatie van tachografen en tachograafonderdelen.
 • Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1503pdf 3,9 MB van de commissie van 25 augustus 2017 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/68 betreffende gemeenschappelijke procedures en specificaties die nodig zijn voor de onderlinge verbinding van elektronische registers van bestuurderskaarten.
 • Uitvoeringsverordening (EU) 2018/502pdf 4,0 MB van de commissie van 28 februari 2018 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/799 tot vaststelling van de eisen voor de constructie, het testen, de installatie, de exploitatie en de reparatie van tachografen en tachograafonderdelen.
 • Verordening (EU) 2020/698pdf 10,1 MB van het europees parlement en van de raad van 25 mei 2020 tot vaststelling van specifieke en tijdelijke maatregelen naar aanleiding van de COVID-19-uitbraak in verband met de vernieuwing of verlenging van bepaalde certificaten, getuigschriften en vergunningen, en het uitstel van bepaalde periodieke controles en periodieke opleidingen op bepaalde gebieden van de vervoerswetgeving.
 • Verordening (EU) 2020/1054pdf 8,8 MB van het europees parlement en van de raad van 15 juli 2020 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014 wat betreft positionering door middel van tachografen.
 • Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1228pdf 18,0 MB van de commissie van 16 juli 2021 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/799 met betrekking tot de eisen voor de constructie, het testen, de installatie, de exploitatie en de reparatie van slimme tachografen en tachograafonderdelen.
 • Uitvoeringsverordening (EU) 2022/694pdf 3,5 MB van de commissie van 2 mei 2022 tot wijziging van Verordening (EU) 2016/403 wat betreft nieuwe ernstige inbreuken op de Unieregels die kunnen leiden tot het verlies van de betrouwbaarheidsstatus van wegvervoerondernemers.
 • Uitvoeringsverordening (EU) 2022/695pdf 1,3 MB van de commissie van 2 mei 2022 tot vaststelling van regels voor de toepassing van Richtlijn 2006/22/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de gemeenschappelijke formule voor de berekening van de risicoclassificatie van vervoersondernemingen.

Binnen de Europese Commissie werd op basis van art. 22(4) van de Verordening n°561/2006pdf 421,5 KB de juridische werkgroep (Legal Working Group) belast met het verduidelijken van de Verordening n°561/2006. Ondertussen werd door deze werkgroep voorlopig zes richtsnoeren opgesteld, die door alle lidstaten van de Europese Unie werden aanvaard. De Europese Commissie benadrukt evenwel dat de uiteindelijke interpretatiebevoegdheid bij het Europees Hof van Justitie berust.

 • Richtsnoer 1pdf 13,8 KB 21-2-2008: Uitzonderlijke afwijking van de minimumrusttijden en maximumrijtijden, teneinde een geschikte stopplaats te vinden.
 • Richtsnoer 2pdf 13,2 KB 21-2-2008: Registratie van de reistijd van een bestuurder naar een locatie, die niet gebruikelijke plaats is om controle te nemen over een voertuig dat binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 561/2006 valt of dit voertuig af te staan.
 • Richtsnoer 3pdf 12,4 KB 21-2-2008: De onderbreking van de dagelijkse of wekelijkse rusttijden of van onderbrekingen, teneinde een voertuig op een terminal, op parkeerplaatsen of op parkeerterreinen bij grensposten te verplaatsen.
 • Richtsnoer 4pdf 459,0 KB 21-2-2008: Registratie van de rijtijden aan de hand van digitale tachografen bij vervoersactiviteiten met frequente stops en met veel afleverpunten ( update 2011 enkel in het Engels).
 • Richtsnoer 5pdf 22,8 KB 14-12-2009: Het bij Besluit van 14 december 2009 door de Commissie vastgestelde formulier voor de verklaring van activiteiten.
 • Richtsnoer 6pdf 9,6 KB 31-3-2008: Registratie van de reistijd aan boord van een veerboot of trein wanneer de bestuurder over een slaapbank of bed beschikt.
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te personaliseren en statistieken vast te leggen.
Ik begrijp het Meer informatie