De controlekaart    


De controlekaart kan enkel aangevraagd worden via de procedure voorzien door de bevoegde overheid en binnen de contingenten voorzien.

De controlekaart heeft een geldigheidsduur van vijf jaar en wordt gepersonaliseerd op naam van de bevoegde controle-instantie.

De aanvragen voor vernieuwing kunnen ten vroegste 2 maand voor de vervaldatum van de lopende kaart behandeld worden. Het volledig aanvraagdossier moet opgestuurd worden naar  Dienst DIGITACH p/a vzw ITLB, Archimedesstraat, 5,  1000 Brussel.

Opgelet: De controlekaarten voor de lokale politiezones zullen allemaal onder supervisie van de Vaste Commissie van de Lokale Politie ambtshalve worden vernieuwd  en zullen op basis van de vastgestelde contingenten begin  augustus 2015 naar alle lokale politie-eenheden worden opgestuurd.

Op basis van art 16.§15 van het KB van 14-7-2005 moeten de kaarten waarvan de geldigheidsduur verstreken is of die niet meer worden gebruikt, door de houder aan de bevoegde instantie (ITLB, P/a Dienst Digitach, Archimedesstraat 5, 1000 Brussel) terugbezorgd binnen acht dagen volgend op de vervaldatum of het einde van het gebruik.

De controlerende ambtenaar kan met zijn controlekaart alle gegevens van minstens de afgelopen 365 dagen terugvinden op de digitale tachograaf, uitlezen, afdrukken en aldus controleren. Zo kan hij bijvoorbeeld het gebruik van een ongeldige of verloren gemelde kaart, een onderbreking van de stroomvoorziening of een poging tot inbreuk op de beveiliging zien of alle gegevens opvragen van iedere bestuurder die met het betrokken voertuig heeft gereden om het even door welke onderneming deze bestuurder(s) werd(en)  tewerkgesteld.

De controlerende instantie kan vervolgens, en indien nodig, bij eventuele bedrijfscontroles deze gegevens dan vergelijken met de van op de chip van de bestuurderskaarten en/of werkplaatskaarten overgebrachte gegevens .