De bestuurderskaart

Gelieve rekening te houden met een termijn van 10 WERKDAGEN tussen het versturen van uw aanvraag en het ontvangen van uw kaart  OP VOORWAARDE DAT onmiddellijk BIJ ONTVANGST VAN DE FACTUUR DE BETALING WORDT VERRICHT!

Gelieve de voornaamste richtlijnen en aanbevelingen voor de vernieuwing van uw bestuurderskaarten in acht te nemen.

Om geen tijdsverlies bij de validatie van de aanvraag van uw kaart op te lopen, wordt u gevraagd  de aanbevelingen vermeld onder punt 5 strikt   op te volgen en telkens een kopie van een geldig rijbewijs bij te voegen.

Gefaxte aanvraagformulieren worden immers niet behandeld.

1. Het model van de kaart
2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de kaart
3. Voorwaarden van toewijzing
4. Procedure voor de aanvraag van een bestuurderskaart
    4.1 Eerste aanvraag
    4.2 Vernieuwing
    4.3 Vervanging
    4.4 Omwisseling
5. Aanvraagformulier voor een bestuurderskaart
6. Versnelde validatie van de betaling van de factuur


1. Model van de kaart

top  

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de kaart

De bestuurderskaart heeft een maximale geldigheidsduur van 5 jaar.

Opgelet: De verhoging van de retributie voor de bestuurderskaart naar 65 EUR (BTW inclusief) is van toepassing vanaf 10-3-2011 op basis van het K.B. van 3 februari 2011 ( zie ook rubriek "Vragen en Antwoorden" FAQ vraag 6)

De bestuurderskaart wordt via de Post 5 werkdagen NA BETALING in een prior zending in een omslag in Amerikaans formaat met het logo van DIGITACH opgestuurd naar de woonplaats van de bestuurder, zoals dit adres in het Rijksregister vermeld is.

De bestuurderskaart is persoonlijk, en vervangt in geen enkel geval het rijbewijs. Zij moet op verzoek van de bevoegde controle-instantie worden voorgelegd.

Elke bestuurder verbindt er zich toe om onmiddellijk een aangifte te doen ingeval van verlies of diefstal van de kaart en ervoor te zorgen dat de kaart in normale omstandigheden wordt bewaard en gebruikt. 

De bestuurderskaart beschikt over een chip met microprocessor waarvan de goede werking afhankelijk is van enkele voorzorgen die de houder van de kaart zou moeten respecteren. Men mag de kaart niet plooien of wrikken uit het toestel, blootstellen aan te hoge of te lage temperaturen of elektromagnetische stralingen, aan een te hoog vochtigheidsniveau of enig andere behandeling die ongepast is voor de goede werking van de kaart.

De kaart moet bij verlies, diefstal, of slechte werking van de kaart vervangen worden .Deze vervanging wordt uitgevoerd tegen betaling van dezelfde retributie als deze voorzien voor een eerste afgifte.

In geval de slechte werking van de kaart te wijten zou zijn aan een technisch gebrek dat inherent is aan de chip van de kaart tengevolge een personalisatie- of productiefout, zal de retributie terugbetaald worden.

De kaart die ter vervanging wordt uitgereikt heeft dezelfde vervaldag als deze van de vervangen kaart, als de vervanging meer dan 2 maanden voor vervaldag wordt aangevraagd. In het andere geval is de maximale geldigheidsduur van de kaart 5 jaar.

De kaart die niet meer door de chauffeur gebruikt wordt, wordt aan de dienst DIGITACH (p/a vzw ITLB) terugbezorgd binnen de zes weken  volgend op het einde van het gebruik. Deze kaart wordt gedesactiveerd en vernietigd.

Elke nieuwe aanvraag, ook ingeval van vervanging of vernieuwing, vereist het opsturen van een nieuw aanvraagdossier, dat aan dezelfde procedure zal onderworpen zijn, zoals deze gevolgd voor de afgifte van een eerste kaart.

top  

3. Voorwaarden van toewijzing

1. Een normale verblijfplaats hebben in België: deze voorwaarde betekent dat de aanvrager ofwel officieel een woonplaats in België moet hebben, ofwel in België gewoonlijk moet verblijven, zijnde per kalenderjaar ten minste 185 dagen;

Voor meer informatie omtrent dit onderwerp: zie de interpretatie gegeven door de FOD Mobiliteit en    Vervoer inzake de voorwaarde van verblijfplaats. (zie daarom ook de rubriek "links" voor de contactadressen van de kaartuitgevende instanties in de ons omringende staten)

2. Een voertuig bestemd voor het vervoer van goederen of personen besturen, of bekwaam zijn te besturen, dat onder  het  toepassingsgebied van de Verordening (EEG) nr. 561/2006 valt;  Inzake het gebruik van de tachograaf tijdens de rijlessen en het examen voor het bekomen van het rijbewijs heeft de FOD Mobiliteit en Vervoer specifieke regels uitgevaardigd.

3.Geen houder zijn van een geldige bestuurderskaart, uitgereikt in België of in een ander land.

4. Procedure voor de aanvraag van een bestuurderskaart:

top  

5. Aanvraagformulier voor een bestuurderskaart

Het Nederlandstalig formulier  of het Duitstalig formulier  ( procedure in het Duits) voor de aanvraag van een bestuurderskaart kan hier worden afgeprint.

Het aanvraagformulier is in PDF-formaat. Om het te kunnen visualiseren en af te drukken moet Adobe® Reader® op uw computer geïnstalleerd zijn.
(Als u meer informatie wenst over Adobe® Reader® klik hier)

Teneinde de behandeling van de aanvraag te vergemakkelijken en versnellen, wordt aangeraden de volgende richtlijnen na te leven:

  1. Vervolledig het formulier bij voorkeur in zwart, met hoofdletters en met accenten;

  2. Het aanvraagformulier moet in A4-printformaat, enkelzijdig en duidelijk leesbaar afgedrukt worden. Gelieve geen blanco aanvraagformulieren te gebruiken die gekopieerd of gefaxt zijn. Gelieve de pagina’s van het aanvraagformulier niet aan elkaar te nieten en bij voorkeur in A4-omslagen op te sturen. Gefaxte aanvraagformulieren of aanvraagformulieren die in een onaangepast formaat en zonder de standaardmarges van een A4-document werden afgeprint kunnen niet behandeld worden en worden teruggestuurd.

  3. De te personaliseren gegevens (naam, voornaam,….) bevatten maximaal 35 tekens, spaties inbegrepen. De naam en de voorna(a)m(en) moeten exact worden weergegeven, zoals deze vermeld staan op het rijbewijs. Het adres van de officiële verblijfplaats moet worden weergegeven, zoals het op de traditionele identiteitskaart of in de chip van de elektronische identiteitskaart vermeld is.

  4. Het is voorlopig verplicht telkens een leesbare papieren kopie van het rijbewijs bij de aanvraag bij te voegen en zich te ervan te vergewissen  dat de geldigheidsperiode van de vereiste categorie van het rijbewijs  nog niet verlopen is.

  5. Rijbewijzen, die door Lid-Staten van de Europese Unie zijn uitgegeven,  moeten VOORAFGAANDELIJK door de gemeente van inschrijving van woonplaats van de houder in het Centraal Bestand van de Rijbewijzen MINSTENS geregistreerd zijn. Rijbewijzen uitgegeven door landen die geen Lid-Staat van de Europese Unie zijn  moeten VOORAFGAANDELIJK volgens de voorziene voorwaarden door de gemeente van inschrijving van woonplaats van de houder voor een Belgisch rijbewijs worden  omgewisseld en in het Centraal Bestand van de Rijbewijzen geregistreerd zijn.

  6. De rubrieken 3.2 tot 3.7 zijn bestemd voor een bijkomende verificatie ingeval van onjuiste vermelding van het identificatienummer van het Rijksregister;

  7. De handtekening en de pasfoto die op traditioneel fotopapier afgedrukt is, dienen EXACT binnen de voorziene kaders te worden aangebracht zonder de boord van de kaders te overschrijden.

    7.   Vul de rubrieken 6.1 of 6.2. betreffende de facturatie in naargelang het geval.

 

6. Versnelde validatie van de betaling van de factuur

De afgiftetermijn van de kaart kan in bepaalde DRINGENDE omstandigheden bijkomend verkort worden tot 7 à 8 WERKdagen i.p.v. 10 WERKdagen op basis van de volgende werkwijze:

LET OP :  De aanvraagformulieren zelf mogen niet gefaxt worden!!!!!!!..

- Vermeld BIJGAAND op het aanvraagformulier voor de kaart dat u wenst dat de factuur wordt gemaild en vermeld DUIDELIJK het emailadres;

- Verricht de betaling van deze factuur ONMIDDELLIJK bij ontvangst van de factuur.

- Mail voor 11u.00 ( enkel op werkdagen) een geldig bewijs van voorgaande betaling voor deze factuur (b.v een bewijs uitgaande van een bankinstelling of een algemeen geldend betalingssysteem, zoals b.v. ISABEL) naar digitach@itlb.be.

-  Vermeld op dit bewijs van betaling DUIDELIJK het factuurnummer voor dewelke u net een betaling heeft verricht.

LET WEL OP: Deze versnelde validatie geldt enkel voor formulieren waarvan de aanvraaggegevens INTEGRAAL gevalideerd werden!!!

Kaarten die op basis van dit betalingsbewijs zijn uitgereikt en waarvan achteraf geconstateerd wordt dat er toch geen effectieve betaling heeft plaatsgevonden, zullen aanleiding geven tot een systematische administratieve blokkering van de toekomstige aanvraagdossiers vanwege deze schuldenaar, en indien noodzakelijk, tot gerechtelijke invordering.

 

top