Werkplaatskaart

Gelieve rekening te houden met een termijn van MINSTENS  10  WERKDAGEN tussen het versturen van uw aanvraag en het ontvangen van uw kaart  OP VOORWAARDE DAT onmiddellijk BIJ ONTVANGST VAN DE FACTUUR DE BETALING WERD VERRICHT!

Om geen tijdsverlies bij de validatie van de aanvraag van uw kaart op te lopen, wordt u gevraagd  de aanbevelingen vermeld onder punt 5 strikt   op te volgen.

1. Het model van de kaart
2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de kaart
3. Voorwaarden van toewijzing
4. Procedure voor de aanvraag van een werkplaatskaart
    4.1 Eerste aanvraag
    4.2 Vernieuwing
    4.3 Vervanging
5. Aanvraagformulier voor een werkplaatskaart
6. Versnelde validatie van de betaling van de factuur


1. Model van de kaart    

top  

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de kaart

De werkplaatskaart heeft een maximale geldigheidsduur van 1 jaar.

Opgelet: De verhoging van de retributie voor de werkplaatskaart naar 225 EUR (BTW inclusief) is van toepassing vanaf 10-3-2011 op basis van het K.B. van 3 februari 2011.

De kaart is vernieuwbaar op aanvraag van de werkplaats.

De kaart kan vervangen worden bij verlies, diefstal, slechte werking of bij wijziging van de personalisatiegegevens, die op de kaart.vermeld zijn. Deze vervanging wordt uitgevoerd tegen betaling van dezelfde retributie als deze voorzien voor een eerste afgifte.

In geval de slechte werking van de kaart te wijten zou zijn aan een technisch gebrek dat inherent is aan de chip van de kaart tengevolge een personalisatie- of een  productiefout, zal de retributie terugbetaald worden.

De kaart die ter vervanging wordt uitgereikt heeft dezelfde vervaldag als deze van de vervangen kaart, als de vervanging meer dan 2 maanden voor vervaldag wordt aangevraagd. In het andere geval is de maximale geldigheidsduur van de kaart 1 jaar.

De procedure in het kader van een eerste aanvraag van een werkplaatskaart voorziet dat de kaart 5 werkdagen NA BETALING aangetekend tegen ontvangstbewijs via de Post opgestuurd naar het adres van de maatschappelijke zetel van de werkplaats, zoals vermeld is in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

De werkplaatskaart wordt opgemaakt op naam van de houder, installateur of hersteller,  die daartoe door de overheid werd erkend.

De werkplaatskaart is beveiligd met een PIN-code samengesteld uit zes alfanumerieke tekens en is hoofdlettergevoelig. De inbreng van vijf opeenvolgende verkeerde PIN-codes veroorzaakt een definitieve blokkering van de kaart. Een vervanging van deze kaart onder dezelfde voorwaarden als deze bij een vervanging van de kaart wegens een slechte werking te wijten aan de houder, is daarom noodzakelijk.

De PIN-code wordt één werkdag na het versturen van de werkplaatskaart via de Post aangetekend opgestuurd naar de woonplaats van de technicus, zoals deze in het Rijksregister vermeld is.

De kaart waarvan de geldigheidsduur verstreken is of niet meer gebruikt wordt, wordt aan de dienst DIGITACH (p/a vzw ITLB) terugbezorgd binnen zes weken volgend op de vervaldatum of het einde van het gebruik. Deze kaart wordt gedesactiveerd en vernietigd.

Elke nieuwe aanvraag, ook ingeval van vervanging of vernieuwing, vereist het opsturen van een nieuw aanvraagdossier, dat aan dezelfde procedure zal onderworpen zijn, zoals deze gevolgd voor de afgifte van een eerste kaart.

top  

3. Voorwaarden van toewijzing

De werkplaatskaart wordt toegewezen aan een werkplaats die een aanvraag om erkenning aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-Generaal Verkeersveiligheid, heeft gericht en waaraan de erkenning op basis van art.7 van het K.B. van 14 juli 2005 door de Minister die het Vervoer tot zijn bevoegdheid heeft, is toegekend.

top  

4. Procedure voor de aanvraag van een werkplaatskaart

top  

5. Aanvraagformulier voor een werkplaatskaart

Het Nederlandstalig of het Duitstalig formulier voor de aanvraag van een werkplaatskaart kan hier worden afgeprint.

Het aanvraagformulier is in PDF-formaat. Om het te kunnen visualiseren en af te drukken moet Adobe® Reader® op uw computer geïnstalleerd zijn.
(Als u meer informatie wenst over Adobe® Reader® klik hier)

Teneinde de behandeling van de aanvraag te vergemakkelijken en versnellen wordt aangeraden de volgende richtlijnen na te leven:

  1. Vervolledig het formulier in zwart, met hoofdletters en met accenten;

  2. De te personaliseren gegevens (benaming, volledig adres, naam van de houder….) bevatten maximaal 35 tekens, spaties inbegrepen;

  3. Vul de gegevens in in de daartoe voorziene vakjes;

  4. Vermeld de nummers met opeenvolgende cijfers zonder de eventuele koppeltekens.

  5. Als rubriek 3.3 betreffende de afkorting van de benaming van de werkplaats wordt ingevuld, zal deze afkorting op de kaart worden gepersonaliseerd;

  6. Vul de rubriek 6 in, als de factuur naar een ander adres dan het adres van de maatschappelijke zetel zoals dit vermeld is in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, moet worden opgestuurd.

6. Versnelde validatie van de betaling van de factuur

De afgiftetermijn van de kaart kan in bepaalde DRINGENDE en uitzonderlijke omstandigheden bijkomend verkort worden op basis van de volgende werkwijze:

LET OP :  De aanvraagformulieren zelf mogen niet gefaxt worden!!!!!!!..

- Vermeld BIJGAAND op het aanvraagformulier voor de kaart dat u wenst dat de factuur wordt gemaild en vermeld DUIDELIJK het emailadres.

- Verricht de betaling van deze factuur ONMIDDELLIJK bij ontvangst van de factuur.

- Mail voor 11u.00 ( enkel op werkdagen) een geldig bewijs van voorgaande betaling voor deze factuur (b.v een bewijs uitgaande van een bankinstelling of een algemeen geldend betalingssysteem, zoals b.v. ISABEL) naar digitach@itlb.be.

-  Vermeld op dit bewijs van betaling DUIDELIJK het factuurnummer voor dewelke u net een betaling heeft verricht.

LET WEL OP: Deze versnelde validatie geldt enkel voor formulieren waarvan de aanvraaggegevens INTEGRAAL gevalideerd werden!!!

Kaarten die op basis van dit betalingsbewijs zijn uitgereikt en waarvan achteraf geconstateerd wordt dat er toch geen effectieve betaling heeft plaatsgevonden, zullen aanleiding geven tot een systematische administratieve blokkering van de toekomstige aanvraagdossiers vanwege deze schuldenaar, en indien noodzakelijk, tot gerechtelijke invordering.

 

top