Wetgeving

Wetgeving

1. Europese reglementering

1.1. Verordening (EEG) nr. 3821/85 (gecoördineerde versie tot juli 2013) van de Raad van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer, ingrijpend gewijzigd door Verordening ( EG) nr. 2135/98.       (ingetrokken door VERORDENING (EU) Nr. 165/2014 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN VAN DE RAAD van 4 februari 2014)

1 .2. Richtlijn n°92/6/EEG van de Raad van 10 februari 1992 betreffende de installatie en het gebruik, in de Gemeenschap, van snelheidsbegrenzers in bepaalde categorieën motorvoertuigen;

1.3. Richtlijn n°2002/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen;

1.4. Verordening (EG) nr. 1360/2002 van de Commissie van 13 juni 2002 betreffende de zevende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Verordening (EEG) nr. 3821/85 en zijn corrigendum.

1.5. Verordening (EG) nr. 432/2004 van de Commissie van 5 maart 2004 betreffende de achtste aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Verordening (EEG) nr. 3821/85.

1.6. Verordening (EG) nr. 561/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 15 maart 2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad

1.7. Verordening (EG) nr. 1791/2006 VAN DE RAAD van 20 november 2006 tot aanpassing van bepaalde verordeningen in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië (uittreksel)

1.8. RICHTLIJN 2006/22/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 15 maart 2006 inzake minimumvoorwaarden voor de uitvoering van de Verordeningen (EEG) nr. 3820/85 en (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer en tot intrekking van Richtlijn 88/599/EEG van de Raad

1.9. Beschikking van de Commissie van 12 april 2007 tot vaststelling van een formulier in het kader van de sociale wetgeving met betrekking tot het wegvervoer ( Bijlage vervangen door de bijlage bij het Besluit van de Commissie van 14 december 2009)

1.10. VERORDENING (EG) Nr. 68/2009 VAN DE COMMISSIE  van 23 januari 2009 betreffende de negende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer

 1.11 RICHTLIJN 2009/4/EG VAN DE COMMISSIE van 23 januari 2009 Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van manipulatie van tachograafgegevens, tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake minimumvoorwaarden voor de uitvoering van de Verordeningen (EEG) nr. 3820/85 en (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer en tot intrekking van Richtlijn 88/599/EEG van de Raad

 1.12 AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 23 januari 2009 inzake richtsnoeren voor de beste handhavingspraktijken op het gebied van controles van het controleapparaat tijdens wegcontroles en in gemachtigde werkplaatsen 

1.13 RICHTLIJN 2009/5/EG VAN DE COMMISSIE van 30 januari 2009 tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake minimumvoorwaarden voor de uitvoering van de Verordeningen (EEG) nr. 3820/85 en (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer

1.14. Verordening (EG) nr. 219/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 11 maart 2009 tot aanpassing aan Besluit 199/468/EG van de Raad van een aantal besluiten waarop de procedure van artikel 251 van het Verdrag van toepassing is, wat de regelgevingsprocedure met toetsing betreft (uittreksel);

1.15. VERORDENING (EG) Nr. 1266/2009 VAN DE COMMISSIE  van 16 december 2009 betreffende de tiende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en bericht vanwege DG MOVE inzake interpretatie van bepaalde artikelen uit deze Verordening;

1.16. VERORDENING (EG) Nr. 1073/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006

1.17. Besluit van de Commissie van 14 december 2009 tot vaststelling van een formulier in het kader van de sociale wetgeving met betrekking tot het wegvervoer ( nieuwe bijlage in vervanging van  de bijlage bij de Beschikking van de Commissie van 12 april 2007)

1.18. AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 13 januari 2010 betreffende de veilige uitwisseling van elektronische gegevens tussen lidstaten om de uniciteit van door hen afgegeven bestuurderskaarten te controleren

1.19. VERORDENING (EG) Nr. 581/2010 VAN DE COMMISSIE van 1 juli 2010  inzake de maximumtermijnen voor het downloaden van relevante gegevens van voertuigunits en bestuurderskaarten

1.20. UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 7-6-2011 betreffende de berekening van de dagelijkse rijtijd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad

1.21 BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 22.6.2011 waarbij België wordt gemachtigd een uitzondering toe te staan op de toepassing van artikel 8 van Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer

1.22 VERORDENING (EU) Nr. 165/2014 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN VAN DE RAAD van 4 februari 2014 betreffende tachografen in het wegvervoer, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer

1.23. VERORDENING (EU) Nr. 1161/2014 VAN DE COMMISSIE van 30 oktober 2014 tot aanpassing aan de technische vooruitgang van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer

1.24. VERORDENING (EU) 2016/68 VAN DE COMMISSIE van 21 januari 2016 betreffende gemeenschappelijke procedures en specificaties die nodig zijn voor de onderlinge verbinding van elektronische registers van bestuurderskaarten

1.25 Uitvoeringsverordening (EU) 2016/799 van de Commissie van 18 maart 2016 tot uitvoering van verordening (EU° nr 165/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de eisen voor de constructie, de exploitatie en de reparatie van tachografen en tachograafonderdelen

1.26 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1503 VAN DE COMMISSIE van 25 augustus 2017 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/68 betreffende gemeenschappelijke procedures en specificaties die nodig zijn voor de onderlinge verbinding van elektronische registers van bestuurderskaarten

1.27 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/502 VAN DE COMMISSIE van 28 februari 2018 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/799 tot vaststelling van de eisen voor de constructie, het testen, de installatie, de exploitatie en de reparatie van tachografen en tachograafonderdelen

Binnen de Europese Commissie werd op basis van art. 22(4) van de Verordening n° 561/2006 de juridische  werkgroep  (Legal Working Group) belast met het verduidelijken van de Verordening n°561/2006. Ondertussen werd door deze werkgroep voorlopig zes richtsnoeren opgesteld, die door alle lidstaten van de Europese Unie werden aanvaard. De Europese Commissie benadrukt evenwel dat de uiteindelijke interpretatiebevoegdheid bij het Europees Hof van Justitie berust. 

Richtsnoer 1: 21-2-2008: Uitzonderlijke afwijking van de minimumrusttijden en maximumrijtijden, teneinde een geschikte stopplaats te vinden.

Richtsnoer 2: 21-2-2008: Registratie van de reistijd van een bestuurder naar een locatie, die niet gebruikelijke plaats is om controle te nemen over een voertuig dat binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 561/2006 valt of dit voertuig af te staan.

Richtsnoer 3: 21-2-2008: De onderbreking van de dagelijkse of wekelijkse rusttijden of van onderbrekingen, teneinde een voertuig op een terminal, op parkeerplaatsen of op parkeerterreinen bij grensposten te verplaatsen.

Richtsnoer 4: 21-2-2008: Registratie van de rijtijden aan de hand van digitale tachografen bij vervoersactiviteiten met frequente stops en met veel afleverpunten ( update 2011 enkel in het Engels)

Richtsnoer 5: 14-12-2009: Het bij Besluit van 14 december  2009 door de Commissie vastgestelde formulier voor de verklaring van activiteiten

Richtsnoer 6: 31-3-2008:  Registratie van de reistijd aan boord van een veerboot of trein wanneer de bestuurder over een slaapbank of bed beschikt.

2. Belgische reglementering

2.1. Wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake het vervoer over de weg, de spoorweg of de waterweg

2.2. Koninklijk besluit van 19 juli 2000, zoals gewijzigd door het K.B. van 14 juli 2005 en door het KB van 27 april 2007, betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg

2.3. opgeheven door KB 17-10-2016 Koninklijk besluit van 14 juli 2005 houdende uitvoering van de Verordening (EEG) nr.3821/85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer (Belgisch Staatsblad van 26 juli 2005). (Erratum gepubliceerd op 5-9-2005), gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 9 april 2007; opgeheven door KB 17-10-2016

2.4. Ministerieel besluit van 5 augustus 2005 tot aanduiding van de bevoegde instelling voor de uitgifte en de verdeling van de digitale tachograafkaarten:BS van 8 augustus 2005

2.5. opgeheven door KB 17-10-2016 Toepassing van de eerste alinea van artikel 22 van het koninklijk besluit van 14 juli 2005 ter uitvoering van de Verordening (EG) nr. 3821/85 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 20 december 1985, betreffende het controleapparaat in het domein van het wegvervoer, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2135/98 van de Raad van 24 september 1998 en aangepast aan de vooruitgang van de techniek door Verordening (EG) nr. 1360/2002 van de Commissie van 13 juni 2002 (Belgisch Staatsblad van 5 augustus 2005). opgeheven door KB 17-10-2016

2.6.Actieplan van 14 november 2006 betreffende de samenwerking tussen de verschillende controlediensten met het oog op de coördinatie van de controles van het personen- en goederenvervoer over de weg

2.7. opgeheven door KB 17-10-2016 Koninklijk Besluit van 9 april 2007 houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europese Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van Verordening ( EEG) nr 3821/85 en (EG) nr 2135/98 van de Raad en tot intrekking van Verrodening ( EEG) nr 3820/85 van de Raad; opgeheven door KB 17-10-2016

2.8. Koninklijk Besluit van 27 april 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg (inwerkingtreding 1 september 2007)

2.9. Koninklijk Besluit van 8 mei 2007 houdende omzetting van RICHTLIJN 2006/22/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 15 maart 2006 inzake minimumvoorwaarden voor de uitvoering van de Verordeningen (EEG) nr. 3820/85 en (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer en tot intrekking van Richtlijn 88/599/EEG van de Raad

2.10 opgeheven door KB 17-10-2016 Koninklijk besluit van 31 januari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 2005 houdende uitvoering van de Verordening (EEG) nr. 3821/85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer

2.11. Wet houdende diverse bepalingen (I) van 29 DECEMBER 2010 (uittreksel art 101)

2.12 opgeheven door KB 17-10-2016 Koninklijk besluit van 3 februari 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 2005 houdende uitvoering van de Verordening (EEG) nr. 3821/85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer

2.13. Koninklijk besluit van 8 oktober 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 april 2007 houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr.2135/98 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad en houdende gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2002/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen

2.14 Koninklijk Besluit van 19 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg

2.15 Koninklijk besluit van 17 oktober 2016 inzake de tachograaf en de rij en rusttijden  (Belgisch Staatsblad van 24 oktober  2016)