Bedrijf

De bedrijfskaart

Gelieve rekening te houden met een termijn van MINSTENS  10  WERKDAGEN tussen het versturen van uw aanvraag en het ontvangen van uw kaart  OP VOORWAARDE DAT onmiddellijk BIJ ONTVANGST VAN DE FACTUUR DE BETALING WERD VERRICHT!

Om geen tijdsverlies bij de validatie van de aanvraag van uw kaart op te lopen, wordt u gevraagd  de aanbevelingen vermeld onder punt 5 strikt   op te volgen.

1. Het model van de kaart
2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de kaart
3. Voorwaarden van toewijzing
4. Procedure voor de aanvraag van een bedrijfskaart
    4.1 Eerste aanvraag
    4.2 Vernieuwing
    4.3 Vervanging
5. Aanvraagformulier voor een bedrijfskaart
6. Versnelde validatie van de betaling van de factuur


1. Model van de kaart    


top  

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de kaart

De bedrijfskaart heeft een maximale geldigheidsduur van 5 jaar.

Opgelet: De verhoging van de retributie voor de bedrijfskaart naar 150 EUR (BTW inclusief) is van toepassing vanaf 10-3-2011 op basis van het K.B. van 3 februari 2011 
 

De kaart is vernieuwbaar op aanvraag van het bedrijf.

De kaart kan vervangen worden bij verlies, diefstal, slechte werking of bij wijziging van de personalisatiegegevens, die op de kaart vermeld zijn 

Deze vervanging wordt uitgevoerd tegen betaling van dezelfde retributie als deze voorzien voor een eerste afgifte.

In geval de slechte werking van de kaart te wijten zou zijn aan een technisch gebrek dat inherent is aan de chip van de kaart tengevolge een personalisatie- of productiefout, zal de retributie terugbetaald worden.

De procedure in het kader van een eerste aanvraag van een bedrijfskaart voorziet dat de kaart via de Post 5 werkdagen NA BETALING in een prior zending in een omslag in Amerikaans formaat wordt opgestuurd naar het adres van de maatschappelijke zetel van de onderneming, zoals deze  vermeld is in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

De bedrijfskaart is gepersonaliseerd op naam van de onderneming.

De kaart waarvan de geldigheidsduur verstreken is of niet meer gebruikt wordt, wordt aan de dienst DIGITACH (p/a vzw ITLB) terugbezorgd binnen de zes weken volgend op de vervaldatum of het einde van het gebruik. Deze kaart wordt gedesactiveerd en vernietigd.

Elke nieuwe aanvraag, ook ingeval van vervanging of vernieuwing, vereist het opsturen van een nieuw aanvraagdossier, dat aan dezelfde procedure zal onderworpen zijn, zoals deze gevolgd voor de afgifte van een eerste kaart.

top  

3. Voorwaarden van toewijzing

De onderneming moet ingeschreven zijn in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

top  

4. Procedure voor de aanvraag van een bedrijfskaart

top  

5. Aanvraagformulier voor een bedrijfskaart

Het Nederlandstalig of Duitstalig formulier voor de aanvraag van een bedrijfskaart kan hier worden afgeprint.

Het aanvraagformulier is in PDF-formaat. Om het te kunnen visualiseren en af te drukken moet Adobe® Reader® op uw computer geïnstalleerd zijn.
(Als u meer informatie wenst over Adobe® Reader® klik hier)


Teneinde de behandeling van de aanvraag te vergemakkelijken en versnellen wordt aangeraden de volgende richtlijnen na te leven:

  1. Vervolledig het formulier in zwart, met hoofdletters en met accenten;

  2. De te personaliseren gegevens (benaming, adres,….) bevatten maximaal 35 tekens, spaties inbegrepen;

  3. Vul de gegevens in in de daartoe voorziene vakjes;

  4. Vermeld de nummers met opeenvolgende cijfers zonder de eventuele koppeltekens.

  5. Als rubriek 3.3 betreffende de afkorting van de benaming van de onderneming wordt ingevuld, zal deze afkorting op de kaart worden gepersonaliseerd;

  6. Vul de rubriek 5 enkel in, als de factuur naar een ander adres dan het adres van de maatschappelijke zetel vermeld in de Kruispuntbank voor Ondernemingen moet worden opgestuurd.

6. Versnelde validatie van de betaling van de factuur

De afgiftetermijn van de kaart kan in bepaalde DRINGENDE omstandigheden bijkomend verkort worden tot 7 à 8 WERKdagen i.p.v. 10 WERKdagen op basis van de volgende werkwijze:

LET OP :  De aanvraagformulieren zelf mogen niet gefaxt worden!!!!!!!..

- Vermeld BIJGAAND op het aanvraagformulier voor de kaart dat u wenst dat de factuur wordt gemaild en vermeld DUIDELIJK het emailadres;

- Verricht de betaling van deze factuur ONMIDDELLIJK bij ontvangst van de factuur.

- Mail voor 11u.00 ( enkel op werkdagen) een geldig bewijs van voorgaande betaling voor deze factuur (b.v een bewijs uitgaande van een bankinstelling of een algemeen geldend betalingssysteem, zoals b.v. ISABEL) naar digitach@itlb.be.

-  Vermeld op dit bewijs van betaling DUIDELIJK het factuurnummer voor dewelke u net een betaling heeft verricht.

LET WEL OP: Deze versnelde validatie geldt enkel voor formulieren waarvan de aanvraaggegevens INTEGRAAL gevalideerd werden!!!

Kaarten die op basis van dit betalingsbewijs zijn uitgereikt en waarvan achteraf geconstateerd wordt dat er toch geen effectieve betaling heeft plaatsgevonden, zullen aanleiding geven tot een systematische administratieve blokkering van de toekomstige aanvraagdossiers vanwege deze schuldenaar, en indien noodzakelijk, tot gerechtelijke invordering.

 

top